Gebouwde omgeving

Een woning bevindt zich in een bepaalde context; het territorium van de mens. Om deze context te bepalen is een duidelijke visie noodzakelijk. Vooral de bestaande (steden)bouw krijgt hierbij de aandacht en bestaan projecten voor een groot deel uit de herstructurering van de bestaande woningvoorraad. Binnen de ruimtelijke ordening, stedenbouw en directe woonomgeving neemt namelijk het contrast tussen 'wat er is' en 'wat gewenst is' in steeds snellere mate toe. Thema's die centraal staan zijn: duurzaam bouwen en stuurbare stedenbouw met het accent op de woonbehoefte van de minder draagkrachtige groepen.
"Goed wonen begint in je eigen woonomgeving."